Các bạn chắc cũng không tưởng tượng được cứt mũi của mình lại có giá cao thế? Lại có nhiều đứa muốn ăn thế.

Ngày 18.12.2021, Tổng giám đốc Việt Á – Ông Phan Quốc Việt vừa bị bắt vì tăng khống giá xét nghiệm Covid tạo ra Vụ án Ăn Cứt Mũi Nhân Dân lớn nhất thời đại.

Hãy xem BTV Vũ Thế Dũng phân tích vụ án