10 tiêu chuẩn của tư duy sẽ đi theo các bạn trong cuộc sống, nhưng dường như việc ứng dụng tiêu chuẩn không hề đơn giản. Bài giảng được thiết kế theo dạng phân tích ứng dụng vào 1 trường hợp cụ thể, sẽ giúp các bạn có góc nhìn và ứng dụng 10 tiêu chuẩn tốt hơn.