Bạn thường thuyết trình? phát biểu? nói chuyện trước đám đông?

Hãy sử dụng 10 tiêu chuẩn hướng dẫn trong clip để tự hoàn thiện và đánh giá 1 bài thyết trình