Flipped class là gì? Nó giúp các Thầy cô thay đổi phương pháp giảng dạy và từ đó nâng cao chất lượng học tập ra sao?

Dùng flipped class để thực sự chuyển đổi từ lấy người Thầy làm trung tâm sang người học làm trung tâm như thế nào?