Tổng thu thuế của VN hàng năm cao hay thấp so với thế giới? Con đường đi tìm sự thật như thế nào? Từ trực giá đến tư duy khoa học? Vai trò của phản biện là gì trong quá trình này?