Thế nào là đạo văn? Hay ăn cắp tài sản trí tuệ của người khác?

Làm tổng quan lý thuyết (literature review) là gì?