Kỹ sư có cần đọc tiểu thuyết? Hay chỉ nên đọc các tài liệu khoa học, công nghệ? Tiểu thuyết giúp gì cho người đọc?